کرم های انگلی

کرم های انگلی گیاه، یک نوع آفت کشاورزی می باشند که هیچ راهی برای جلوگیری اساسی در برابر کرم های انگلی وجود ندارد و نیازمند ایجاد گونه های گیاهی مقاوم یا آفت کش ها هستند. این آفت لانه ای به نام گال روی ریشه های محصولات کشاورزی می سازد که توانایی گیاه برای جذب مواد مغذی را به طور چشمگیری با کاهش رو به رو می کند.

کرم های انگلی گیاه، یک آفت کشاورزی هستند که هیچ گونه پیشگیری اساسی در مقابل آن ها وجود ندارد و نیازمند ایجاد گونه های گیاهی مقاوم یا آفت کش ها هستند. این آفت انگلی لانه ای به نام گال ((gall بر روی ریشه های محصولات کشاورزی می سازد که توانایی گیاه برای جذب مواد مغذی را کاهش می دهد. هنگامی که اثرگذاری این آفت شروع شود، گیاه ممکن است بمیرد یا ارزش آن به میزان قابل توجهی پایین آید. علاوه بر این زمانی که گیاه به این آفت دردسر آفرین آلوده شود، برای چندین سال امکان ندارد که بتوان در همان زمین محصول کشاورزی پرورش داد. آسیب های کشاورزی ناشی از این انگل ها اخیرا در سراسر جهان گسترش یافته است.

پژوهشگران در دانشگاه کوماموتو ژاپن با همکاری دانشگاه کاستیا-لا مانچا در اسپانیا واکنش های گیاهانی را که توسط این کرم ها آلوده به انگل شده اند، تحلیل کردند و دریافتند که سلول های بنیادی گیاه برای شکل دادن به “گال ها” فعال می شوند. به عبارت دیگر، این پژوهشگران نشان دادند که کرم های انگلی گیاهی می توانند به طور موثری سلول های بنیادی گیاه را برای ساختن لانه های خود در ریشه گیاه دستکاری کنند. در آینده، انتظار می رود که این یافته ها به کاهش آسیب های ناشی از این کرم ها با بهبود تنوع محصولات کمک کند.

پیش زمینه: نماتود، یک حشره آفتی

میکروارگانیسم های بسیاری در خاک زندگی می کنند و گیاهان معمولا در تعامل با آن ها به مشکلی برنمی خورند. با این حال، بعضی میکروارگانیسم ها مانند کرم های انگلی گیاه آسیب جدی به گیاه وارد می کنند. زمانی که این کرم ها به گیاه هجوم می برند یا آن را آلوده می کنند یک لانه دایره شکل به نام “گال” بر روی ریشه شکل می گیرد. سپس این کرم ها مواد مغذی را از طریق “گال” که گیاه به آن اجازه می دهد رشد و تخم های بسیاری تولید کند جذب می کند. تا امروز، اطلاعات کمی در مورد این که چرا گیاه پس از آلوده شدن، این لانه ها را برای این کرم ها می سازد وجود دارد.

فرضیه: دستکاری سلول های بنیادی

پژوهشگران یک استفاده آزمایشی از گیاه آرابیدوپسیس تالیانا طراحی کردند تا پاسخ آن را به انگل زده شدن توسط این کرم ها بررسی کنند. اگرچه ریشه های این گیاه بسیار کوچک هستند و ارزیابی آن ها سخت است، ولی آن ها موفق به گرفتن نتایج بسیار دقیق شدند. آن ها با استفاده از ترتیب سنج نسل بعدی و انجام چندین تحلیل آماری مقدار زیادی داده های ژنتیکی به دست آوردند.

در نتیجه این پژوهشگران دریافتند که کارکرد سلول های بنیادی گیاه به نظر می آید به گونه ای غیر نرمال با هجوم این انگل ها فعال می شود. اگرچه بسیاری از گیاهان بلندتر تعداد کمتری سلول بنیادی در مرز بین سلول های آوند چوبی و آوند آبکشی دارند، فعالیت این سلول های بنیادی به شدت کنترل می شود. با این حال، زمانی که این سلول های بنیادی خارج از کنترل شروع به رشد می کنند، بافت های غیر طبیعی به وجود می آیند، درست مانند سرطان، و برای گیاه غیر ممکن می شود که شکل نرمال خود را به دست آورد. پژوهشگران دریافتند که فعالیت کنترل سلول های بنیادی که باید بسیار دقیق تحت شرایط نرمال انجام شود، زمانی که توسط این کرم های انگلی آلوده می شوند، در درون “گال ها”، یک شرایط مهار نشدنی را به نمایش می گذارند. به عبارت دیگر، آن ها فکر می کنند که این کرم ها سلول های بنیادی گیاه را برای ساختن لانه های خود دستکاری می کنند.

کرم های انگلی

اثبات: بررسی بصری سلول های بنیادی

پژوهشگران برای اثبات فرضیه خود سلول های بنیادی را به رنگ آبی درآوردند و گیاهان را از آغاز آلودگی به این کرم ها تا ایجاد “گال” مشاهده کردند. رنگ های آبی نشان دادند که سلول های بنیادی با رشد ریشه گسترش می یابند. این تاییدی بر این مسئله بود که این کرم ها مکانیزم کنترل سلول های بنیادی گیاه برای مجبور کردن آن ها به ساختن لانه را به زور به دست گرفتند.

آینده: از زمین کشاورزی تا باغ

این مطالعه نشان داد که کرم های انگلی گیاه، می توانند سلول های بنیادی آن را بربایند. این پژوهش برای کشاورزی بسیار مهم است زیرا آن را قادر به ایجاد دانه های بهبود یافته گیاهان می کند بعد از این که مکانیزم تصاحب سلول های بنیادی روشن شود.

برای مثال، در کاربردعملی سلول های بنیادی گیاه که در حال حاضر در ژاپن برای گیاهانی چون توت فرنگی، مارچوبه، ارکیده و پنجه مریم استفاده می شود، سلول های بنیادی را از قوی ترین گیاهان می گیرند تا گیاهان جدید را به طور آزمایشگاهی کشت کنند. با این حال، تکنولوژی برای برداشت سلول های گیاهی بسیار مشکل است و محصولات زیادی نیستند که از این روش می توان در مورد آن ها استفاده کرد.

پروفسور شینیچیرو ساوا، سرپرست این پژوهش در دانشگاه کوماموتو می گوید: “کرم های انگلی می توانند به گونه های بسیاری از گیاهان حمله کنند”. “توانایی فعال کردن سلول های بنیادی بیشتر گیاهان تکنولوژی است که انسان هنوز به آن دست نیافته است. در آینده با مطالعه در مورد این که چگونه کرم های انگلی گیاهی سلول های بنیادی گیاه را دستکاری می کنند، انتظار داریم که تکنولوژی هایی که امکان ایجاد گیاهان و محصولات متنوع تری را ایجاد می کند توسعه یابند.”

منبع: ایانا