به کودک خود بیاموزید انجام برخی از لذتبخش ترین فعالیت ها نیاز به صبر و شکیبایی دارد. یکی از بهترین راه ها برای نشان دادن این موضوع به فرزندتان این است که به او باغبانی بیاموزید.