گزینه بهتری نسبت به خمیر دندان حاوی فلوراید برای کودکان