rangi-rangi1

حتما” خیلی شنیدین که اگه خوبی کنی، حتما” خوبی هم میبینی، یکی از بزرگترین خوبی هایی که میشه در حق دیگران کرد، محبته، اینکه بتونی به دیگران محبت کنی یه مسئله خیلی مهمه که باید یاد گرفت، حالا هر چقدر بیشتر محبت بکنی، بیشتر مورد محبت قرار میگیری. محبت کردن به دیگران و دیدن لبخند رضایت رو لبشون میتونه یکی از شادی بخش ترین چیزای زندگی باشه.

mohabbat

منبع- رنگی رنگی