38be770b74ae9b1bc0aba22212d38c5fc6dbf6b9اگر می خواهید غول موادمخدر را شکست بدهید بهتر است از هم اکنون احساسات معنی را در خود تقویت کنید و روح و روانتان را از پلیدی ها پاکسازی کنید تا بهتر بتوانید موادمخدر ار ترک کنید!

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

نتایج این مطالعه نشان داد که به وسیله مداخلات مراقبت معنوی می‌توان بر سازه پرخاشگری و سلامت معنوی معتادین اثر گذاشت که سلامت معنوی متغیر مهمی در بهزیستی روانی این گروه از افراد است که در آن ضعف دارند و رفع این ضعف می‌تواند به ترک مواد در آن‌ها کمک کند.

روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. به این منظور نمونه مورد بررسی به روش نمونه‌گیری در هدفمند که با معیار اعتیاد به آمفتامین و نمره برش پایین‌تر در آزمون سلامت معنوی به عنوان نمونه تعیین شدند.

نمونه پژوهش متشکل از دو گروه 20 نفری از مردان وابسته به آمفتامین بودند که به طور خودمعرف در گروه‌های خودیار برنامه دوازده گامی شهر تهران و منطقه هفت شرکت کردند. جهت مقایسه داده‌های به دست آمده از پیش‌آزمون و پس‌آزمون دو گروه از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد.

اثرگذاری گروه درمانی مبتنی بر مراقبت معنوی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سلامت معنوی مردان وابسته به مواد آمفتامین از لحاظ آماری معنادار بود.

نتایج این مطالعه نشان داد که به وسیله مداخلات مراقبت معنوی می‌توان بر سازه پرخاشگری و سلامت معنوی معتادین اثر گذاشت که سلامت معنوی متغیر مهمی در بهزیستی روانی این گروه از افراد است که در آن ضعف دارند و رفع این ضعف می‌تواند به ترک مواد در آن‌ها کمک کند.

این پژوهش با عنوان «اثربخشی آموزش مراقبت معنوی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سلامت معنوی مردان وابسته به مواد آمفتامین» توسط دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد روانشانسی بالینی دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی، سمیرا انصاری، انجام شد. دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف، استاد راهنما و حسین کارشکی، استاد مشاور او در این پژوهش بودند.