images.jpg546
متاسفانه باید بگوییم اکثر افرادی که به مصرف مواد مخدر اعتیاد داشته و آن را ترک کرده اند بعد از مدتی دوباره به آن بازمی گردند علت این بازگشت و رجوع دوباره چیست و چرا عزم و اراده و اعتماد بنفس برخی معتادین تا این حد ضعیف است!

انوشیروان محسنی بندپی در چهارمین کنگره بین المللی اعتیاد به طبقه بندی نوع مصرف مواد مخدر بین معتادان اشاره کرد و گفت: شیشه، تریاک و هرویین به ترتیب ، بیشترین مواد مصرفی را تشکیل می دهند.
محسنی بندپی افزود: حدود 90 درصد بهبودیافتگان اعتیاد در کشور دوباره به اعتیاد بازمی گردند در حالیکه آمار در سطح بین المللی بسیار کمتر از این رقم است و این مساله نشان می دهد که نحوه پایش و نظارت ما نیاز به بازنگری دارد.
رییس سازمان بهزیستی گفت: ارزیابی برنامه ها و مراکز نگهداری مراقبت درمان و مداخله اعم از مراکز اقامتی میان مدت و بلند مدت از اولویت های این سازمان در سال جاری است تا بهبودیافتگان اعتیاد دوباره به اعتیاد بازنگردند.
این مقام مسوول در سازمان بهزیستی گفت: 57 درصد معتادان، شاغل، 64 درصد آنان در سطح دیپلم هستند و 21 درصد نیز مدرک کارشناسی دارند.
محسنی بندپی ادامه داد:براساس آمار سال 90، 2.56 درصد جمعیت 15 تا 64 سال کشور دچار معضل اعتیاد هستند.
وی، اولویت بهزیستی برای کنترل اعتیاد در کشور را اجرای برنامه های پیشگیرانه و استفاده از ظرفیت های مردمی دانست و گفت: به عنوان مثال، قصد داریم خدمات خط ملی اعتیاد (خط تلفنی مشاوره درباره اعتیاد) را گسترش دهیم.
رییس سازمان بهزیستی، استاندارد سازی آموزش اعتیاد را از دیگر اولویت های امسال بهزیستی عنوان کرد و گفت: توسعه خدمات اختصاصی برای زنان نیز از دیگر اولویت ها به شمار می رود چراکه در سال 85، فقط چهار درصد جامعه معتادان را زنان تشکیل می دادند اما این رقم اکنون به 10 درصد رسیده است.
این مقام مسوول در بهزیستی کشور با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی اضافه کرد: ضعف دانش بومی و نگاه صرف پزشکی به مواد مخدر از جمله مشکلات اعتیاد در کشور است.