older-man-in-blue-shirt-smoking

دخانیات می توانند یکی از مهمترین عامل مرگ و میر سالمندان باشند و استعمال آن ها برای افراد سالمند بسیار خطرناک و مضر است بدتر از دخانیات موادمخدر از خطرناکترین عوامل در این زمینه هستند

پریسا طاهری در رابطه با استعمال دخانیات در سالمندان اظهار داشت: بر اساس آمارهای سال 92، 8 درصد سالمندان استعمال سیگار داشته و 5.9 درصد قلیان مصرف می کنند.
وی افزود: بیشترین مصرف قلیان در سالمندان، مربوط به استان های جنوبی بوده و استعمال سیگار این قشر از جامعه در تمام استان ها به صورت پراکنده است.رئیس اداره سالمندان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه استعمال قلیان و سیگار در میان زنان سالمند بسیار کمتر از مردان است، افزود: استعمال مواد مخدری همچون تریاک برای کنترل دردها همچون دردهای عضلانی و استخوانی مزمن به میزان اندک در برخی از سالمندان گزارش شده است.
طاهری با تأکید بر اینکه درصد اندکی از سالمندان اعتیاد به مواد مخدر دارند، گفت: اینکه سالمند به دلیل تنهایی به استعمال تریاک روی آورد بسیار کم بوده و بیشتر به دلیل دردهای اسکلتی در این قشر از جامعه به میزان ناچیز مصرف مواد مخدر وجود دارد.

فارس،