silence-in-business
بهتر است سکوت کردن را تمرین کنیم و این مهرات را یاد بگیریم چون استفاده های بسیاری برایمان دارد و در بیشتر موارد به آن احتیاج پیدا می کنیم پیشنهاد می کنیم این مهارت مثبت را حتما بکارببرید!

علیرضا سفید چیان، روانپزشک با اشاره به اینکه مهارت سکوت به ما اجازه فکر کردن قبل حرف زدن می دهد اظهار کرد: برای فکر کردن و تمرکز باید سکوت کرد و در این مرحله است که ایجاد و تقویت حال خوب در درونمان احساس می شود در واقع بدون جهت و بی فایده سخن نگفتن ، فرصت تفکر ، درون نگری و باز شدن درهای حکمت و علم بر انسان را تقویت میکند
وی در خصوص آثار مثبت مهارت سکوت تصریح کرد: ایجاد و تقویت حال خوب و رفع استرس، نگرانی ها، فرونشانی خشم و تخلیه فشارهای عصبی، ایجاد فرصت تفکر بسیط و ازادانه تر و افزایش تمرکز و حافظه ذهنی و مغزی از اثار مثبت ایجاد مهارت سکوت در درونمان است.
سفیدچیان با بیان دیگر اثرات مثبت این مهارت ادامه داد: بروز عکس العمل های مناسب در گفتگوها، اخذ تصمیمات درست ، کاهش خطا در گفتار و رفتار ، افزایش فهم و تعقل و شناخت و درک بهتر خود و پیرامون با توجه به وجود ارامش درونی مان موجب عملکرد بهتر در فعالیت روزانه می شود.
این روانپزشک تاکید کرد : برای تمرین مهارت سکوت باید ابتدا محیط پیرامون خود را از صداهای مزاحم دور کنیم و صبح هر روز قبل از صرف صبحانه با نشستن در محیط ارام ایجاد این مهارت را در درونمان تقویت کنیم
سفید چیان در پایان گفت : با خوب گوش دادن ، ارام و شمرده صحبت کردن ، تفکر و اندیشه چند ثانیه ای قبل از سخن گفتن و تلاش برای گوش دادن و کمتر حرف زدن ، برای ایجاد مهارت سکوت درونی تمرین کنیم.yjc