5

بر اساس تحقیقاتی که انجام شده است ، ملاحظه شده است ، موزهایی که معمولا رسیده تر هستند در واقع همان دسته از موزهایی که دارای لکه های سیاهی روی پوست خود هستند ، دارای خاصیتی ضد سرطانی میباشند ، در حالی که موز هایی که نارس تر هستند تا این حد خاصیتی ضد سرطانی ندارند.خاصیت ضد سرطانی موز رسیده ۸ برابر بیشتر از موز نارس است.

از این به بعد موزهای خیلی رسیده و نرم را که پر از لکه های تیره هستند و اگر به هر کسی آنها را تعارف کنید نوعی توهین حساب میشود دور نریزید زیرا آخرین موزهای له شده و سیاه دارای ماده معجزه آسای تی – ان – اف می باشند که قدرت مبارزه با سلول های سرطانی و از بین بردن آنها را دارند و هر چقدر موز رسیده تر و سیاه تر باشد بیشتر دارای این ماده است.