1

کارکرد دوژن سرکوبگر تومور نقش حیاتی در کمک به کنترل چاقی وسایر بیماریها نظیر دیابت،بیماری قلبی وسرطان دارد. محققین انستیتوی Sbarroدر دانشگاه Templeنتایج این تحقیق را درشماره ی ماه فوریه سال 2014 مجله ی Cell cycleمنتشرخواهندکرد.مدیرانستیتویSbarroآنتونیو جیوردانو میگوید:ما دریافتیم که این دو ژن از خانوادهی retinoblastomaبنام های Rb2/p130 ,Rb1پروتئین های کلیدیی را کد می کنند که در تنظیم، تشکیل و عملکرد بافت چربی در بدن نقش دارند.

او می افزاید: چنانچه این پروتئین ها بطور صحیح عمل نکنند دیگر قادر به کنترل تشکیل بافت چربی در بدن نخواهند بود وتشکیل بافت چربی در این حالت ادامه می یابد.

دکترGiordanoمی گوید: بسیاری ازمردم معتقدند که بافت چربی یک بافت ناکارآمد وخنثی است درحالیکه بافت چربی بافتی بسیاردینامیک است  ونقش بسیارحیاتی در تولید تعدادی از پروتئین های مهم در ژنوم انسان دارد.او می گوید: تقریباٌ همه ی افراد از بافت چربی  به عنوان یک کلمه ی منفی یاد می کنند.

پرفسور Galderisiاز دانشگاه ناپل در ایتالیا می گوید: بافت چربی دارای یک نقش مهم عملی از طریق تولید مولکولهایی است که به مغز استخوان در عملکرد، رشدو تولید هرسه نوع سلول خونی قرمز،سفید وپلاکتها کمک می کند. اما اگرRb1و/یاRb2/p130  تخریب شوند آنها نمی توانند بافت چربی را تنظیم  کنند در این حالت تولید بافت چربی افزایش یافته وسبب ایجاد تغییراتی در توانایی مغزاستخوان برای تولید این سلولهای اساسی خون می گردد.

دراین مقاله محققین پیشنهاد کردند که علاوه برتغییر در توانایی مغز استخوان در کمک به تولید سلولهای خونی ،تولید بیش ازحد بافت چربی می تواند به چاقی منجرشود که خود باچندین بیماری مختلف از جمله دیابت،بیماری قلبی عروقی ،سرطان و در افراد مسن تر با کم خونی مرتبط می باشد.

دکترGiordanoمی گوید:بافت چربی ممکن است به تغذیه و ادامه ی رشد سلولهای سرطانی در بدن کمک کند و این موضوع دلیل ارتباط چاقی باسرطان است. دکترGiordanoکاشف RB2/P130در اوایل دهه ی 90 است و در مرکز تحقیقاتی سرطان و مولکولار مدیسین دانشگاه Templeتحقیق می کند.

پرفسورGalderisiمی گوید: درک مکانیزم  تنظیمی سلولهای چربی برفعالیت وعمر مغز استخوان می تواند راه را برای ابداع درمانهای جدید به منظور بازگرداندن فعالیت صحیح به سلولهای چربی هموار کندو در درمان چاقی و بیماریهای مرتبط با آن موثر باشد.

منبع-http://diabetestma.org/

مترجم: ماندانا فرخی نیا