+256
آیا ریشه رفتارهای کودک و شکل گیری شخصیت وی در شرایط خانوادگی وی است یا به نوع روش تربیتی والدین بستگی دارد؟ چند نوع اخلاق در خانوادههای مختلف داریم که بسته به هرکدام روحیه و شخصیت فرزندان نیز شکل می گیرند!

صفورا مومنی اظهار کرد: والدین معمولا چند دسته اند که می توان به والدین غیر فعال، سلطه گرا، نالان، نظریه پرداز، پریشان و افسرده، مهربان منفی و والدین مسوول از آنها نام برد.
وی اضافه کرد: والدین غیر فعال در ایجاد شادابی کودک هیچ نقشی ندارند و فرزند آنها به نوعی یتمیان محسوب می شوند، در حالی که والدین سلطه گرا بیشر به فکر برقراری روابط عمودی هستند که این افراد نه تنها شادی کودک را تامین نمی کنند بلکه موجب تربیت کودکانی افسرده و پرخاشگر می شوند.
مومنی توضیح داد : والدین نالان که اغلب گله و شکایت می کنند و موجب خستگی روانی فرزند می شوند، همچنین والدین نظریه پرداز به جای انتخاب عملکرد صحیح در تربیت، رفتار خود را با الفاظ و عبارات توجیه می کنند.
وی ادامه داد: این در حالی است که والدین پریشان و افسرده زبان با گفتارشان موجب نابسامانی کودک می شود و والدین مهربان منفی بیش از اندازه از کودک حمایت می کنند که موجب عدم رشد کودکان و پر توقع بار آمدن کودک می شوندو یک کودک وقتی توقع اش برآورده نمی شود، ناشاد است.
وی بهترین والدین را والدین مسوول برشمرد و گفت: این والدین علاوه بر تامین نیازهای فیزیولوژیکی کودک مسوولیت شادی و موفقیت کودک را هم می پذیرند و برای رسیدن به این هدف سیستم خانواده را به یک سیستم کارآمد و موفق تبدیل می کنند و شیوه های درست فرزند پروری را می آموزند.
مومنی اظهار کرد: والدین باید نسبت به نگهداشتن عزت نفس در کودک خود توجه کنند و هیچگاه کودک را با اسم نامناسب که شخصیت کودک را خدشه دار می کند صدا نزنند زیرا این امر موجب می شود که دیگران به خود جرات دهند که کودک را با همان القاب نامناسب خطاب کنند.
وی تاکید کرد: والدین باید توجه کنند که شب ها هر کاری دارند باید کنار بگذارند و برای کودک قصه بگویند، اشتباهاتش را راحت ببخشند، خوبی هایش را بزرگ کنند، به حرف هایش خوب گوش دهند، بی دلیل کودک را بغل کنند و ببوسند.
وی ادامه داد: والدین نباید کودکشان را با کودک دیگر مقایسه کنند و به کودک نگویند تو دیگر بزرگ شده ای، به همراه فرزندشان دعا و نیایش کنندو با القای بینش و گفتن این جمله که تو می توانی به پرورش مهارت و خلاقیت کودک کمک کنند.
مومنی گفت: به هر میزان روابط والدین با هم در خانواده بر اساس احترام و حفظ شان همدیگر باشد کودک احترام و عزت نفس را می آموزد.
وی افزود: به هیچ وجه هنگام داد زدن کودک ، سر او داد نزنیم بلکه با رفتار مناسب به او بیاموزیم که باید چگونه خواسته هایش را بیان کند تا نتیجه مثبت بگیرد.
وی تاکید کرد: پایه شکل گیری شخصیت در خانواده و توسط والدین است به همین دلیل کودک هر گونه رفتار نامناسبی که دارد یا دیگران با گونه نامناسب او برخورد می کنند والدین باید دلیل را در رفتارهای خود با همدیگر و با کودکشان در جمع جستجو کنند.
والدینی که هیچ وقت و زمانی را صرف پرورش خلاقیت های کودک در بستری آرام و شاد نمی کنند بدون شک در آینده در ایجاد ارتباط موثر با کودکشان با مشکل مواجه خواهند شد، همچنین این کودک در ارتباط با دیگران نیز دچار مشکل خواهد بود.
به امید اینکه والدین و خانواده ها با مسوولیت پذیری بیشتر در مقابل کودکانشان به جای تفریح در یک روز خاص به نام روز کودک همیشه برای کودانشان در شبانه روز وقت بگذارند و نسبت به پرورش مهارت های اجتماعی و خلاقت های دروانی آنها توجه کنند.
باید به عنوان والدین متوجه باشیم که هر روز روز کودک است زیرا کودک به عنوان یک موجب پاک و ضمیر نانوشته هر لحظه در حال یادگیری است پس بهترین ها را به کودکانمان بیاموزیم تا همیشه شاد باشند زیرا کودکان شاد امروز انسان های موفق فردایند.
ایرنا،