obese_patient

وقتی از پیامدهای مضر چاقی و عوارض فراوان آن صحبت به میان می آوریم به این خاطر است که چاقی همه جا مشکل آفرین است و می تواند حتی در بیمارستان ها و درمانگاهها و مراکز درمانی مختلف برای  افراد دردسرساز باشد!

یک کارشناس اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی البرز با بیان اینکه تامین تجهیزات از مهم‌ترین مشکلات ارائه خدمات به بیماران چاق است، تاکید کرد: طبق مطالعات انجام شده، از دیدگاه بیماران بیشترین مشکلات مراقبتی در حیطه تجهیزات به خصوص تامین لباس با اندازه مناسب و اقدامات بالینی مرتبط با رگ‌گیری است.

صدیقه نصرتی ، با بیان اینکه به دلیل افزایش روند چاقی در دنیا، آمار بیماران چاق پذیرش شده در بیمارستان‌ها نیز رو به افزایش است، گفت: بستری شدن این بیماران در بیمارستان‌ها، بیماران و تیم مراقبتی را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند.

وی اضافه کرد: مطالعات انجام شده که در قالب توصیفی و تحلیلی است، با هدف بررسی مشکلات مربوط به مراقبت از بیماران چاق از دیدگاه بیماران بخش‌های جراحی و اتاق عمل پرداخته می‌شود.

این کارشناس گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی البرز با اشاره به اینکه این مطالعه توصیفی، تحلیلی در سال 1393 انجام شد، تصریح کرد: پرسشنامه در سه بخش مجزا توسط بیماران تکمیل شد که در بخش اول اطلاعات دموگرافیک، بخش دوم مشکلات بیماران در حیطه تجهیزات و اقدامات بالینی و بخش سوم به نظرسنجی از این گروه در خصوص اولویت‌های مورد نیاز برای مراقبت از بیماران چاق است.

نصرتی خاطرنشان کرد: 100 بیمار در این مطالعه شرکت کردند که از دیدگاه بیماران بیشترین مشکلات در حیطه تجهیزات به خصوص لباس با اندازه مناسب و تامین وسایل رگ‌گیری بود. همچنین در حیطه اقدامات بالینی مربوط به رگ گیری، جابجایی بیماران چاق بین بخش‌ها و روی تخت نیز با مشکل مواجه است.

وی افزود: از دیدگاه بیماران شرکت کننده در مطالعه در خصوص اولویت بیماران چاق آن است که استفاده از پرسنل مجرب و توجه به مسائل جسمی و روانی بیماران چاق بیش از سایر بیماران است.

کارشناس گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی البرز در پایان یادآور شد: با توجه به افزایش آمار بیماران چاق در بیمارستان‌ها و اهمیت حفظ سلامت کارکنان و ارائه مراقبت مطلوب به این بیماران، لازم است نسبت به تامین تجهیزات مورد نیاز در مراقبت از بیماران چاق و آموزش کارکنان بهداشتی توجه کرد