index.jpg635

علت بوق زدن ممتد برخی افراد چیست و چرا در هنگام ترافیک و سد معبر صدای همه در می آید و نمی توانند صبر داشتن را امتحان و تجربه کنند و اکثر رانندگان در پشت فرمان بی حوصله و بی طاقت اند چرا این امر در جامعه ما رواج دارد

دکتر شهناز قائدشرفی  ضمن بیان این مطلب اظهارکرد: تا زمانی که مردم هنگام رانندگی قصد جلو زدن از یکدیگر را دارند پس بنابراین بی رویه بوق هم می زنند.

وی افزود: برخی از مردم ما اصول رانندگی را به درستی یاد نگرفته اند.حال آنکه بدون شک افراد باید بیاموزند که به عنوان نمونه نزدیک بیمارستان یا مدارس و دانشگاهها ومراکز مشابه بوق نزنند.

وی ادامه داد: به راستی آیا زمانی که ترافیک سنگین و یا راه مسدود است بوق زدن های بی جا فایده ای دارد؟این درحالی استکه متاسفانه برخی افراد به جای ایستادن و صبر کردن در ترافیک و یا برای عبور عابرین بی رویه  بوق می زنند.

وی خاطرنشان کرد: تمایل به بوق زدن زیاد نوعی اختلال روانی به شمار نمی رود بلکه نوعی کج رفتاری است.حال آنکه متأسفانه من بارها دیده ام حتی برخی از افراد برای انتقال بیمار به بیمارستان، در آن محیط هم بوق می زنند. در حالی که بی تردید این کار درست نیست ضمن اینکه این قبیل مسائل باید توسط رسانه ها آموزش داده و فرهنگ سازی شود.

متخصص اعصاب و روان تأکید کرد: مردم کشور ما در خصوص بوق زدن آموزش ندیده اند متأسفانه صدا و سیما هم  درباره این مسائل واجب و یا حتی مسایلی ازقبیل آب دهان به زمین انداختن در وسط خیابان برنامه و یا آموزش های دایمی ندارد. در حالی که چنین مسائل مهمی در راستای فرهنگ سازی درجامعه بسیار حائز اهمیت است.