index.jpg564

آیا می دانستید ترتیب فرزندان خانواده و پسر یا دختر شدن آن ها نمی تواند ارتباطی با نوع شخصیتآن ها در بزرگسالی داشته باشد و این قضاوت در بین عوام در زمینه ارتباط فرزند چندم خانواده بودن و ویژگی های اخلاقی افراد باوری غلط است!

 فرزند چندم خانواده هستید؟ تا به حال شده به خاطر فرزند ارشد یا ته تغاری بودن امتیازی از والدینتان بگیرید؟به نظر شما ترتیب تولد در ویژگی های اخلاقی و صفات شخصیتی افراد تأثیر دارد؟

هر آن چیزی که درباره ارتباط میان ترتیب تولد و صفات شخصیتی شنیده اید فراموش کنید. نتایج آخرین تحقیقات انجام شده نشان از آن دارد که چندمین فرزند یک خانواده بودن تأثیری بر پنج صفت شخصیتی اصلی افراد ندارد. در واقع، برون گرایی یا درون گرایی، ثبات عاطفی، سازگاری، وجدان و شفافیت اخلاقی تأثیرپذیری خاصی از جایگاه فرد در میان دیگر فرزندان خانواده ندارد.

در این مطالعه که با حضور 20 هزار مشارکت کننده برگزار شد، کارشناسان به این نتیجه رسیدند که فرزندان ارشد اغلب باهوش تر از دیگر خواهر و برادرهای خود هستند؛ اما این پدیده از ارتباطات و تعاملات بیشتر آنها با والدین و دیگر خویشاوندان ناشی می شود و نه ترتیب تولد.فرزندان بزرگ تر این توانایی را دارا هستند که به شکل معلم خصوص دیگر خواهرها و برادرهایشان ظاهر شوند، آنها می توانند اصول کارکردن با برخی وسایل، درس خواندن و حل برخی مسائل به کوچک تر از خودشان آموزش دهند.تکرار دانش و آموخته ها خود یکی از عواملی است که به تقویت هوش فرزند ارشد کمک می کند، مزیتی که دیگر فرزندان از آن بی بهره هستند.

این در حالی است که مطالعات بی شماری به نقش ترتیب تولد بر شخصیت افراد، مسئولیت پذیری، کنجکاوی، استقلال یا وابستگی آنها تأکید داشته اند؛ ولی در این مطالعه گسترده که سال ها به طول انجامید و مشارکت کنندگان آن از نقاط مختلف انتخاب شدند چنین باوری کاملاً رد شد. به عبارت دیگر، خصوصیات شخصیتی بیش از آنکه تحت تأثیر فرزند اول یا آخر بودن باشند به واسطه دیگر عوامل اجتماعی و فرهنگی از جمله: ارتباط با دیگران و شیوه تربیتی خانواده ها مربوط می شود.

شاید چنین به نظر برسد که فرزندان ارشد وجدان و شفافیت اخلاقی بیشتری و دارند و راحت تر می توان از آنچه در ذهن آنها می گذرد آگاه شد؛ ولی این تصور تنها از مقایسه دوران کودکی و نوجوانی آنها ناشی می شود.به باور روان شناسان، این افراد زمانی که به سنین بزرگسالی برسند تفاوت خاصی از لحاظ این ویژگی ها ندارند. بنابراین، برای تحلیل تأثیر ترتیب تولد بر شخصیت افراد نباید دوران کودکی و نوجوانیآنها را مبنای قضاوت قرار داد. بهتر آن است کمی صبر کنیم و اجازه دهیم دوران نوسانات اخلاقی طی شود و آن موقع در خصوص ویژگی های اخلاقی فرزند ارشد و آخر صحبت کنیم.

منبع