5575

این  صندلی مناسب برای کارمندان طراحی شده است تا نحوه نشستن آن ها را تنظیم کند به گونه ای که مانع بروز آسیب به بدنشان خوهد شد شکل و طراحی آن شبیه صندلی های دندانپزشکی است

کارشناسان نوعی میز کاری طراحی کرده‌اند که برگرفته از صندلی دندانپزشکان است و به کارمند اجازه می‌دهد در حالت‌های ایستاده، نشسته و حتی حالت دراز کشیده به کار با کامپیوتر بپردازد.

4556