large-974597-wp-20150208-002
مشکلات و محدودیت هایی در راه رفتن ناشی از تغییر شکل برخی انگشتان در پا در برخی افراد ایجاد می شود می خواهیم به علت مهم ایجاد آن اشاره کنیم آیا این عارضه ارثی و ژنتیکی است؟

مطالعات گذشته نشان داده است که در ۶۰ درصد از میانسالان تغییر شکل هایی در پا وجود دارد که می تواند مشکلات و محدودیت هایی در راه رفتن آنها ایجاد کند. بطور مثال بونیون یا هالوکس والگوس در ۲۳ درصد افراد با سن ۶۵-۱۸ سال و در ۳۶ درصد افراد با سن بیش از ۶۵ سال دیده می شود.
در حالیکه بسیاری از محققین عنوان کرده اند که در زنان، افراد مسن و افراد چاق تغییر شکل های غیرطبیعی در پا بیشتر دیده می شود هنوز به درستی مشخص نیست که چه ژنی در این تغییر شکل ها دخیل است.
در مطالعه اخیر که در دانشکده پزشکی هاروارد انجام شده است ۱۳۷۰ نفر با متوسط سن ۶۶ سال که ۵۷ درصد آنها زن بودند مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعه بر روی تغییر شکل های انگشت شست و دیگر انگشتان پای افراد صورت گرفت و سابقه فامیلی افراد هم بررسی شد.
مطالعه نشان داد که وفور تغییر شکل شست پا و دیگر انگشتان در بیماران مورد مطالعه حدود ۳۰ درصد بوده و این تغییر شکل ها توزیع فامیلی داشته است به این معنی که در دیگر افراد فامیل بیماران بیش از دیگر افراد جامعه دیده می شود.
مهر