دانشمندان توانستند ذرات نانوژل را طراحي كنند كه مي تواند مقدار جذب گروهي از داروها را به مقدار قابل توجهي افزايش دهند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه اينترنتي سانيس ديلي، محققان طي تحقيقاتي كه نتايج آن در دويست و سي و چهارمين نشست جامعه شيمي آمريكا در بولتون مطرح شد، ذرات نانوژل را طراحي كردند كه با قرارگيري بر روي سلول هاي هدف مي توانند باعث افزايش جذب داروهاي كربوهيدراتي شوند.
اين ذرات كه تنها 200 نانومتر اندازه دارند، مي توانند به راحتي وارد سلول هاي بدن شده و در سلول هاي مختلف متمركز شوند.
براساس اين گزارش، اين ذرات به هيچ وجه سمي نيستند و با متمركز كردن مولكول ها بر روي سطح خود مي توانند از آسيب داروها توسط سيستم ايمني بدن شخص نيز در جريان خون جلوگيري كنند.
همچنين اين ذرات مي توانند با تجمع بر روي سلول هاي سرطاني، داروها را در سطح اين سلول ها جذب كرده و از صدمه ناشي از داروهاي ضد سرطان در بافت هاي سالم بدن بكاهند.
محققان اميدوارند با اين يافته ها بتوانند با استفاده از سطح كمتري از داروها استفاده دارويي بيشتري ببرند و عوارض جانبي ناشي از داروهاي مختلف در بدن افراد را كاهش دهند.