Smiling young mother has a good time in conversations with the son of preschool age

آیا می دانستید علاقه شدیدتان به فرزندتان می تواند وی را موجب افسردگی وی شود برخی مادارن فکر می کنند با محبت کردن بیش از حد به فرزندشان وی را از لحاظ روحی تامین می کنند در صورتی که ممکن است نتیجه عکس داشته باشد

بدون شک یکی از لذت بخش ترین حس ها در جهان عزیزدردانه مادر بودن است. احساسی که در عین شعف انگیز و قدرت بخش بودن حسادت دیگر فرزندان را هم بر می انگیزد؛ اما صاحب چنین عنوانی بودن سراسر خوبی است و هیچ نکته منفی ندارد؟ آیا فرزند محبوب مادران بودن می تواند زندگی آینده ما را تحت تأثیر قرار دهد؟

 بحث بر سر اینکه چه کسی بچه محبوب مادر خانواده است، یکی از قدیمی ترین کشمکش های درون خانواده هاست. به نظر می رسد، عزیزدردانه مادر شدن لقبی است که هیچ کس نمی خواهد یا حتی نمی تواند به سادگی از آن بگذرد. طبیعی است که تبدیل شدن به عزیزترین فرزند مادر مزایای لذت بخشی به همراه دارد، از جمله اینکه فرد همیشه و همه جا از محبت بی درغ مادر بهره مند می شود؛ ولی همین بهره مندی در مواردی زندگی آینده و سلامت فرد را تهدید کند.

بر اساس نتایج آخرین تحقیقاتی که روابط والدین و فرزندانشان را هدف قرار داده بود، افرادی که از دوران کودکی فرزند محبوب مادران بوده اند در مقایسه با دیگران آسیب پذیری بیشتری برابر افسردگی دارند. در واقع قضیه بسیار پیچیده تر و عمیق از توجه بیشتر به یک فرزند و کم توجهی به دیگران است؛ زیرا مورد علاقه بودن یا نبودن فرزند بر درک از احساس نزدیکی به مادر، درک از درگیری و مناقشه، درک از ارزشمند دانسته شدن از جانب مادر و درک آنها از ناامیدی تأثیر مستقیم دارد. به تبعیت از همه این موارد، میزان علاقه مادران می تواند بچه ای را مقابل افسردگی آسیب پذیر یا قوی کند.

خلاف باور اغلب ما بیشتر دوست داشته شدن از طرف مادران سراسر خوبی و مزیت نیست؛ زیرا فرزندانی که اغلب توجه بیشتری از جانب مادرشان دریافت می کنند در بزرگسالی مسئولیت بیشتری برای جبران آنچه دریافت کرده اند بر دوش خود احساس می کنند و در نتیجه همین فشار اغلب به افسردگی دچار می شوند. این افراد نه تنها رضایت از زندگی بالایی را تجربه نمی کنند بلکه از سلامت روانی کمتری هم نسبت به دیگر خواهرها و برادرهایشان برخوردار هستند. یافته های این تحقیق هشداری است برای مادرانی که بدون در نظر گرفتن عواقب رفتارشان با بیش از اندازه عزیز کردن یکی از فرزندانشان او را در معرض فشار روانی قرار می دهند که زندگی آینده او را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

منبع medicalnewstoday