wisdom_teeth_railway_st_dentist

دندان های عقل را چگونه باید درمان کنیم و مشکلات آن ها را چگونه می توانیم برطرف کنیم چه عواملی در بروز مشکلات در دندان های عقل تاثیرگذارند و می توانند باعث کشیدن آن ها شوند باید این دندان ها هر 6 ماه یکبار توسط دندانپزشک معاینه شوند

در مورد دندانهای عقل رویش یافته چه تصمیمی باید گرفت :
اگر دندان عقل بدون علامت است باید موارد زیر بررسی گردد : 

  • قابلیت تمیز شدن
  • وجود پوسیدگی
  • مشکلات پریودونتال ( لثه )
  • میزان لثه چسبنده

اگر پوسیدگی وجود داشته باشد.بیمار نتواند دندان را به راحتی تمیز کند .بیماری لثه داشته باشد.لثه چسبنده بسیار کم داشته باشد…..دندان کشیده میشود .اگر قابلیت تمیز شدن دارد.پوسیدگی ندارد.لثه سالم است.لثه چسبنده کافی دارد.
– در اکلوژن نرمال نیست….کشیده میشود
– در اکلوژن نرمال است….میتواند تازمانی که مشکلی ایجاد نکرده نگهداشته شود.

اگر دندان عقل علامتدار است باید موارد زیر بررسی گردد :
پوسیدگی وجود دارد…ولی دندان قابل تمیز شدن است.بیماری دیگری ندارد ودر اکلوژن است… ترمیم میشود و نگهداشته میشود
اما اگر نتواند بهداشتش را رعایت کند …..کشیده میشود

پوسیدگی ندارد……و فرد نمیتواند بهداشت آن را رعایت کند .مشکلات لثه ای هم دارد….کشیده میشود
اگر فرد میتواند آنرا تمیز کند ومشکلات لثه ای هم ندارد.باید علت علامتدار شدنش معلوم گرددواگر در اکلوژن خوبی است با بالا بردن میزان بهداشت آن را نگهداریم در غیر این صورت کشیده میشود