آزمايشات انجام شده بر روي واكسن ضد عود كردن سرطان تخمدان نشان داده است كه اين واكسن هم بي‌خطر است و هم تاثير مفيد و اميدبخشي در جلوگيري از بازگشت اين سرطان دارد.
به گزارش دکتر سلام  به نقل از ایسنا، محققان در آمريكا اعلام كردند كه اين واكسن به 18 زن تزريق شد و نتايج آزمايش نشان داد كه اين زنان قبل از بروز مجدد تومور سرطاني 19 ماه را بدون بيماري سر كردند.

دكتر رابرت مورگان مدير بخش انكولوژي بيماري‌هاي زنان در مركز سرطان داليف در آمريكا در اين باره اظهار داشت: از نقطه نظر باليني اعلام قطعي اين مطلب كه زنان مبتلا به اين سرطان 19 ماه بدون پيشرفت بيماري زنده مانده‌اند، شگفت‌انگيز است چرا كه احتمال بازگشت سرطان در اين بيماران زياد است.

وي افزود: به طور كلي ميزان واكنش بيماران به اين واكسن و ادامه حيات بدون پيشرفت بيماري در هر بيمار حدود 6 تا 8 ماه قبل از عود تومورهاست كه اين امر بسيار اميدواركننده است.

با اين حال محققان مي‌گويند؛ از آنجا كه اين پژوهش تنها روي 18 بيمار صورت گرفته لذا براي ارائه نتيجه قطعي كافي نيست اما اين اطلاعات براي ادامه تحقيقات در گروه‌هاي بزرگتر اميدبخش است.