مصرف برخي داروها از جمله داروهاي كاهنده فشارخون در سنين جواني مي‌تواند منجر به ريزش مو و طاسي موقت يا دائمي شود.
دكتر محمد حسيني متخصص پوست ومو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: استرس يكي ازمهمترين عللي است كه مي تواند به طور ناگهاني سبب ريزش مو شود از طرفي مواجهه با بحران هاي هورموني نيز در دامن زدن به اين امر بي تأثيرنيست.

وي گفت: از جمله هورمون هايي كه با ريزش مو درارتباطند مي‌تواند به هورمون هاي تيروئيدي و جنسي اشاره كرد و به علاه بارداري نيزمي تواند موجب ريزش موقت موها در زنان شود.
وي تصريح كرد: مصرف داروهاي ضد فشارخون و داروهاي شيمي درماني مي‌تواند منجر به بروز پديده اي موسوم به آلوپسي (ريزش منطقه اي مو) در جوانان شود اما اين عارضه با قطع مصرف داروهاي ذكر شده ازبين مي رود.