glass

به تازگی شرکت Evena Medical نوعی عینک درست کرده که دارای امواج اولتراسوند و نور مادون قرمز است و قادر است به طبیب و پرستار برای تزریق آسانتر ورید زیر پوستی  کمک کند

یکی از راه های تزریق درون وریدهای زیر پوستی است و از این وریدها میتوان خون لازم برای انجام بسیاری آزمایشات را هم تهیه کرد. برای این کار باید یک سوزن از راه پوست به درون فضای ورید وارد شود. این کار گرچه نیاز به تبحر دارد ولی گاهی انجام ان برای باتجربه ترین پزشکان و پرستاران نیز مشکل میشود. عینک مورد نظر برای کمک به این کار است.

این عینک هم امواج اولتراسوند و هم امواج مادون قرمز را به پوست میتاباند. امواج اولتراسوند برای پیدا کردن وریدهای سطحی زیر پوست و امواج مادون قرمز برای آشکار کردن وریدهای عمقی تر بکار میروند. موج یا نور بازگشته از پوست بیمار به توسط سنسورهای عینک دریافت شده و بصورت تصویر بر روی مانیتور آن دیده میشوند.

استفاده کننده در همان حال که پوست بیمار را میبیند تصویر رگ های آن را نیز از ورای مانیتور عینک مشاهده میکند. به این ترتیب پیدا کردن ورید یا شریان مورد نظر راحت تر شده و میتوان با سهولت بیشتری سوزن را در مسیر مناسب به درون آن هدایت کرد.

منبع : www.iranorthoped.ir