547874

واکنش های آلرژیک در اطفال را با چه عواملی می توان شناخت چه نشانه هایی خبر از حساسیت اطفال به برخی خوراکی ها دارد و با چه روش هایی می توانیم آن را کنترل کنیم ،مهمترین خوراکی های تحریک کننده آلرژی در اطفال کدامند

اگر کودک خردسالی نسبت به غذایی واکنش آلرژیک نشان دهد، ممکن است نداند که چگونه باید به درستی آن را توضیح دهد.

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا عنوان می کند که معمولا کودکان در مورد موارد زیر حرف می زنند و شکایت می‌کنند:

•    چیزی زبان را گاز می گیرد و یا احساس اینکه مویی روی زبان است.

•    در زبان و دهان احساس خارش، سوزش و یا سوزن سوزن شدن می کند.

•    احساس می کند زبانش سنگین است.

•    احساس می کند چیزی به گلویش چسبیده.

•    احساس تنگی در لب ها، گرفتگی گلو یا پشت زبان و یا احساس ضخیم شدن گلو.

•    احساس می کند در یک یا دو گوش خود حشره وجود دارد.