khorpof

بار ها پیش آمده است که در خواب خروپف کنیم و یا اطرافیانمان در هنگام خواب با خرپفشان باعث اعصاب خوردی ما شوند. اما دلیل آن چیست ؟ چرا بعضی اوقات افراد خروپف میکنند ؟ خروپف به دلیل وجود بیماری های سینوسی و یا گلو می باشد. طب سنتی برای حل این مشکل آزار دهنده راه حل هایی دارد.


۱- تخلیه کردن سینوسها با استفاده از بخور اکالیپتوس یا چکاندن روغن

بنفشه یا سیاه دانه شبی سه قطره یک شب در میان داخل هر بینی

چکانده شود به مدت ۱۴ شب یک هفته تعطیل دوباره ۱۴ شب تکرارشود.

۲- روغن مالی ملاج سر با روغن سیاه دانه هرشب

۳- ترک سردیجات مخصوصا شبها

۴- مزمزه کندر ـ عسل شبانگاه

۴- مالیدن روغن سیاه دانه یا کنجد زیر گلو شبها

۵- بادکش تیروئید ۷ الی ۱۴ مرتبه باید تحت نظر پزشک انجام شود.

* توجه : بسته به میزانیکه  گلو گرم شود خروپف کاهش  می یابد .