hejamat

امروزه بیماری های مختلف و فراوانی وجود دارد که مردم به خاطر آن به پزشک مراجعه می کنند و برای درمانش از دارو و قرص های شیمیایی استفاده می کنند. اما آیا این دارو ها عوارض جانبی ندارند ؟ آیا راه حل دیگری جز داروهای شیمیایی وجود دارد؟ در این پست به شما دستگاه بادکش و فواید استفاده از آن را توضیح می دهیم.

* كاربرد درمانى و مكانیسم تأثیر بادكش :

بادكش گذارى با مكانیسم ھاى متعددى باعث رفع دردھا و درمان بیماریهای

مختلف مى شود كه در زیر به تعدادى از این مكانیسم ھا اشاره مى شود:

١. یكى از علل درد و خستگى در قسمت ھاى مختلف بدن تجمع بعضى

مواد نظیر اسید لاكتیك و سایر مواد زایدسلولى در مویرگ ھاى سطحى

بدن است كه معمولا با اختلال در خون رسانى موضعى ھمراه است.

بادكش باایجاد خلاء باعث انبساط عروق سطحى، تجمع خون در موضع و

افزایش خون رسانى موضعى مى شود. درنتیجه اكسیژن و غذاى بیشترى

به سلول ھا رسیده، درد و خستگى رفع مى شود.

٢ . افزایش خون رسانى موضعى با فراخوانى سلول ھاى دفاعى و فاكتورھاى

ضد التھاب خونى به موضع، باعث تسریع ترمیم آسیب ھاى بافتى و عفونتھاى

موضعى مى شود. مثلا با بادكش كردن اطراف زخم ھاى بسترمى توان به

ترمیم و بھبود این زخم ھا كمك شایانى كرد.

٣. بادكش با ایجاد خلاء در تخلیه ى سموم و عفونت ھاى موضعى، مثلا در

گزیدگى با مار و عقرب كمك كننده است.

۴. بادكش با ایجاد فشار منفى باعث انبساط عضلانى شده و در رفع اسپاسم

عضلانى كه علت بسیارى ازدردھاى موضعى است، كمك كننده مى باشد.

۵. بادكش با تحریك روده ھا و دستگاه گوارش در درمان برخى از بیمارى ھاى

گوارشى، نظیر زخم معده، تنبلى روده و یبوست كمك كننده است.

۶. بادكش متناوب با جذب خون به عضلات در رفع لاغرى ھاى موضعى و

افزایش بافت ماھیچه اى موضع مؤثراست.

٧. اگر علت چاقى تجمع موضعى چربى باشد، بادكش گرم در سوزاندن

چربى ھاى موضعى مؤثر است(بامكانیسم فراخوان خون به ناحیه ى پرچربى)

۸- از فشار منفى ایجاد شده توسط بادكش مى توان در كنترل و تنظیم بعضى

از خونریزى ھا در بدن بھره گرفت؛

مثلا در ھایپر منوره (قاعدگى با خونریزى شدید) مى توان زیر سینه ھا را

بادكش كرد. با این عمل فشار خون ازاندام تحتانى به سمت اندام فوقانى

متوجه شده و از شدت خونریزى كاسته مى شود یا در خونریزى كم

(ھایپومنوره)  با بادكش كردن ران ھا و ساق پاھا مى توان فشار خون را

از قسمت ھاى فوقانى به سمت اندام تحتانىمتوجه ساخته و میزان

خونریزى را افزایش داد.

یا در خون دماغ شدید با بادكش كردن اطراف ناف (در طرف خونریزى) فشار

خون به قسمت ھاى تحتانى منتقل شده و خون دماغ كم كم قطع مى شود.

٩. تعدادى از دردھاى عضلانى بر اثر درگیر شدن اعصاب حسى بین ماھیچه ھا

یا بافت پیوندى سخت شده ایجاد مى شود. بنابراین با بادكش نمودن در

بسیارى از موارد این فشار از روى عصب برداشته شده و دردتسكین مى یابد.

١٠ . در رفع خواب رفتگى ھا و گزگز اندام، بادكش با تسریع خون رسانى و

اكسیژناسیون بافتى مؤثر مى باشد.

١١ . عده اى از اطباء و حكما از فشار منفى بادكش جھت كمك به خروج

سنگ ھاى كلیوى استفاده مى كنند. به این صورت كه بعد از روغن مالى

مسیر كلیه ھا را از طرف كلیه به سمت مثانه بادكش متحرك مى كنند.

١٢ . در افرادى كه داراى طبع سرد و تر ھستند و در اصطلاح طب سنتى

بلغمى مزاجند، بادكش گرم و خشك كاربرد فراوانى دارد و جایگزین مناسبى

براى حجامت (تر) مى باشد.

۱۳. طبق تعریف طب سنتى گاھى دردھا بر اثر غلبه ى سردى بر بافت یا

عضو ایجاد مى شود و تجربه نشان داده است كه بسیارى از دردھاى موضعى

با گرم كردن موضع تسكین مى یابد. بادكش گرم در رفع این دردھامؤثر است.

ویتیلیگو در دسته ى بیمارى ھاى بلغمى جاى مى گیرد. عده اى با این

استدلال در طب سنتى بیمارى برص را با بادكش متناوب دست كم ۴٠

جلسه یك روز در میان  در از بین بردن ضایعات برص مؤثر مى دانند .

۱۴. در زانوھایى كه دچار تورم، درد و تجمع مایع در مفصل شده اند

(تجمع بلغم موضعى) با بادكش متناوب ۴٠تا  ۱۲۰ جلسه یك روز در میان

مى توان كم كم این مایع را از محیط خارج كرد.

بادکش کاربردهای فراوانی دارد که در بالا فقط به چند مورد از آنها اشاره گردید.