2198564_xl

برای ارزیابی میدان بینایی از آزمایش پریمتری استفاده می شود. میدان بینایی وسعت فضای فیزیکی قابل رویت برای یک چشم در یک وضعیت معین می باشد. میانگین وسعت این میدان 65 درجه به طرف بالا 75 درجه به طرف پایین، 60 درجه بطرف داخل و 95 درجه به طرف خارج (در حالت نگاه مستقیم) است این یک منظره دید سه بعدی است که حساسیت نسبی شبکیه را پدید آورده است. دقت بینایی واضح ترین حد بینایی در راس میدان است و میزان آن با حرکت به طرف محیط میدان به صورت پیشرونده ای کاهش می یابد. دو روش اصلی برای آزمایشات پریمتری شامل پریمتری دستی و اتوماتیک است. در پریمتری دستی از محرک یا هدف متحرک (kinetic) یا ثابت (static) استفاده می شود. یکی از انواع پریمتری دستی متحرک صفحه تانژانت (Tangent screen) می باشد. این یک صفحه سیاه است که روی دیوار قرار داده می شود روی این صفحه یکسری دایره وجود دارند که خطوط مستقیمی، این دایره ها را از مرکز قطع می کنند. این صفحه 30 درجه مرکزی میدان بینایی را آزمایش می کند.
بیمار در فاصله 2-1 متری صفحه می نشیند و طوری وضعیت داده می شود که مرکز صفحه همسطح چشم او باشد. به بیمار اجازه داده می شود که برای اصلاح دقت ینایی از عینک استفاده کند. چشمی که امتحانئ نمی شود باید بسته نگهداشته شود. از بیمار خواسته می شود که به یک نقطه ثابت در مرکز صفحه نگاه کند. شیئی که در آزمایش مورد استفاده قرار می گیرد از محیط به مرکز حرکت داده می شود ین کار در فواصل 30 درجه ای از نقاط مختلف انجام می شود اندازه شیء بستگی به دقت بینایی بیمار دارد. بعنوان مثال ببرای بیمارانی که دید  دارند از اشیاء کوچکتر استفاده می شود و برای بیمارانی که دید  دارند، اشیاء بزرگتری مورد استفاده قرار می گیرند. از بیمار خواسته می شود که ضمن ثابت کردن دید خود در مرکز صفحه به محض دیدن شیء آن را گزارش کند. در پریمتری اتوماتیک از هدفهای ثابت (ساکن) استفاده می شود. تشخیص هدفهای ثابت مشکل تر از هدف های متحرک است. یکی از انواع پریمتری اتوماتیک آنالیزر (Humphery) می باشد. در این روش با استفاده از کامپیوتر، شعاع های نور به صورت راندوم از مناطق مختلف یک طبل توخالی به بیرون تابانده می شوند.
بیمار با نگاه کردن در دریچه یک تلسکوپ به محض دیدن محرک نوری دکمه ای را فشار می دهد. پریمتری اتوماتیک دقیق تر از پریمتری دستی است. خطای فرد معاینه کننده را ندارد و همچنین برای تحلیل نتایج می توان به صورت اتوماتیک از همین تست استفاده نمود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد