ear2

با بررسی توانایی بیمار برای شنیدن نجوا یای تیک تیک ساعت در هر دو گوش به صورت جداگانه می توان میزان شنوایی بیمار را سنجید. ممکنست برای افتراق کاهش شنوایی انتقالی از کاهش شنوایی حسی- عصبی از تست های وبر (Veber) و رینه (Rinne) استفاده شود. این ازمایشات قسمتی از معاینه فیزیکی معمول ببرای غربالگری هستند و در صورتی که انجام بررسی اختصاصی تر لازم باشد یا اینکه وجود کاهش شنوایی تشخیص داده شود و یا انجام تستهای ادیومتری لازم باشد این ازمایشات بسیار مفید خواهند بود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد