Audiometry_image

در تشخیص کاهش شنوایی، مهم ترین ابزار تشخیصی، شنوایی سنجی است. آزمایشات شنوایی سنجی دو نوع هستند: ادیومتری تون خالص که در آن محرک صوتی شامل یک تون خالص یا تون موسیقی است (هر چند بلند کردن صدا برای شنیدن بیمار لازم باشد کاهش شنوایی شدیدتر است) و نوع دوم ادیومتری گفتاری است که در آن برای تعیین توانایی شنیدن بیمار و افتراق صداها و کلمات از یکسری کلمات استفاده می شود.
در هنگام ارزیابی شنوایی سه خصوصیت صدا اهمیت دارد: فرکانس، اوج و شدت.
فرکانس، تعداد امواج صوتی است که در هر ثانیه از منبع صدا تولید می شوند. واحد آن سیکل در ثانیه یا هرتز (HZ) است. گوش طبیعی انسان صداهایی را می شنود که فرکانس آنها بین 20 تا 000/20 هرتز باشد. در مکالمات روزمره فرکانس صدای انسان معمولا بین 500 تا 2000 هرتز است که اصطلاحات به آن طیف تکلم یا فرکانسهای گفتاری گفته می شود. اوج (زیر و بمی صدا) واژه ای است که در واقع فرکانس را توضیح می دهد صدایی که فرکانس HZ100 دارد دارای اوج پایین و صدایی که فرکانس HZ000/10 دارد. دارای اوج بالاست.
واحد اندازه گیری شدت صدا (بلندی صدا) دسی بل (DB) است تشدت صدا در واقع فشاری است که بوسیله صدا ایجاد می شود. کاهش شنوایی برحسب دسی بل اندازه گیری می شود دسی بل یک کسر لگاریتمی برای شدت صداست که به آسانی تبدیل به درصد نمی شود. سطح بحرانی برای شدت صدا تقریبا DB30 است. ورق زدن کاغذ در یک محیط آرام صدایی با شدت DB15 تولید می کند گفتگوی آهسته DB40 شدت دارد و صدای یک هواپیمای جت در فاصله 100 پایی در حدود DB150 شدت دارد. صداهای بیشتر از DB80 برای گوش انسان گوش خراش هستند و ممکنست به گوش داخلی آسیب وارد کنند. کاهش شنوایی را بر حسب دسی بل نشان
می یدهد. هدف از درمان جراحی بیماران با کاهش شنوایی بهبود سطح شنوایی تا حد DB30 و یا بهتر کردن فرکانس های گفتاری است.
در ادیومتری کارشناس شنوایی سنجی، روی گوش بیمار، گوشی می گذارد و برای هرتون صدا به گوش بیمار سیگنال می فرستند. وقتی که تون صدا بطور مستقیم وارد کانال گوشی خارجی می شود هدایت هوایی اندازه گیری می شود. وقتی که تحریک صوتی به استخوان ماستوئید وارد می شود مکانیسم هدایتی (استخوانچه ها) حذف
می شود و هدایت عصبی آزمایش می گردد. برای بالا بردن دقت آزمونهای شنوایی سنجی اطاق تست باید عایق صدا باشد. واکنشهای شنوایی بیمار روی یک منحنی بنام ادیوگرام ثبت می شود که در آن کاهش شنوایی هدایتی از حسی- عصبی تقکیک می گردد. تمایز کلامی نیز سنجیده می شود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد