406

ایجاد برش در پرده صماخ را اصطلاحات میرنگوتومی یا تمپانوتومی می گویند. ابتدا پرده صماخ با استفاده از یک بی حس کننده موضعی مثل فنول بی حس می شود، ممکنست برای ایجاد بی حسی از Intophoresis استفاده شود. پروسجر تمپانوتومی بی درد است و کمتر از 15 دقیقه طول می کشد. تحت راهنمایی میکروسکوپ، و به منظور کاهش فشار و تخلیه مایعات سروزی و چرکی از گوش میانی، یک برش در پرده صماخ ایجاد می شود.
در شرایط عادی انجام این پروسجر برای درمان اوتیت حاد میانی لازم نیست، اما در صورت ادامه داشتن انجام
می شود درناژ حاصل از میرنگوتومی باید به منظور آنالیز به آزمایشگاه ارسال شود تا ارگانیسم عامل عفونت شناسایی و آنتی بیوتیک مناسب تجویز شود. برش جراحی، طی 72-24 ساعت التیام می یابد.
اگر حمله اوتیت میانی حاد عود کند و همچنین موردی بعنوان کنترااندیکاسیون وجود نداشته باشد، یک لوله برای تهویه و تعادل فشار در محل سوراخ قرار داده می شود. لوله تهویه که بطور موقت در لوله استاش قرار داده می شود فشار را در دو طرف پرده صماخ برابر می نماید، حداکثر مدتی که می توان از این لوله استفاده کرد 18-6 ماه است سپس لوله تهویه خارج می شود و پوست طبیعی جای شکاف پرده صماخ را می گیرد. از لوله های تهویه معمولا برای درمان حملات مکرر اوتیت حاد میانی دریچه ها بیشتر از بالغین استفاده می شود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد