19620

اوتیت میانی مزمن، در اثر حملات مکرر اوتیت میانی حاد ایجاد می شود و موجب پاتولوژی بافتی غیر قابل برگشت و سوراخ شدن پرده صماخ می گردد. عفونتهای مزمن گوش میانی نه تنها سبب وارد شدن صدمه به پرده صماخ
می شوند بلکه استخوانچه ها را تخریب و ماستوئید را نیز درگیر می سازند. قبل از کشف آنتی بیوتیکها، عفونتهای ماستوئید برای انسان کشنده بود. اما امروزه با استفاده از درمان دارویی برای اوتیت میانی حاد، تعداد موارد ماستوئیدیت بسیار نادر می باشد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد