condition-earache-optimized

رایج ترین پروسجر جراحی برای اوتیت میانی مزمن، تمپانوپلاستی ترمیم استخوانچه ها هم لازم باشد. هدف از تمپانوپلاستی، حفظ عملکرد گوش میانی، مسدود کردن سوراخ پرده، پیشگیری از عود عفونت و بهبود شنوایی است. 5 نوع تمپانوپلاستی وجود دارد. ساده ترین آن نوع I است که فقط به بستن سوراخ پرده صماخ اکتفا می کند. از نوع II تا V، سایر اعمال ترمیمی مورد نیاز برای دیگر ساختمانهای گوش میانی انجام می گیرد. ساختمانهای درگیر و شدت گرفتاری آنها ممکنست متغیر باشند اما هدف از تمام پروسجرهای تمپانوپلاستی، حفظ و تداوم مکانیسم تولید صداست. تمپانوپلاستی یا از طریق کانال گوش خارجی و یا از طریق یک برش در پشت گوش، انجام می شود. محتوای گوش میانی بدقت مورد مشاهده قرار می گیرد و زنجیره استخوانچه ها ارزیابی می شود. در اوتیت میانی مزمن گسیختگی استخوانچه ها بسیار شایع است اما مشکلات مربوط به ترمیم آنها نیز ممکنست سبب دفورمیتی هایی در گوش میانی و یا جابجایی استخوانچه ها شود. در اثر بسته شدن سوراخ پرده صماخ و تثبیت استخوانچه ها، بهبودی قابل توجهی در شنوایی ایجاد می شود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد