تغيير مداوم بخشنامه داروخانه ها براي توزيع داروي دسفرال بيماران تالاسمي را دچار مشكل كرده است.

عزيزپور، مسئول امور مالي انجمن تالاسمي ايران به باشگاه خبرنگاران گفت: بيماران تالاسمي درپي اعتراض، درخواست پيگيري و نظارت چگونگي توزيع دارو دسفرال را عنوان  كردند.
وي افزود: از هفته گذشته بيماران تالاسمي زماني كه به داروخانه  13 آبان براي تهيه داروي دسفرال و تجهيزات پزشكي مراجعه مي كنند با وجود در دست داشتن كارت هوشمند، كوپن و نسخه، داروخانه از اين بيماران تأييد نسخه از سوي بيمه را درخواست مي كند.
عزيزپور تصريح كرد: داروخانه‌ها با توجه به تغيير هر ماهه بخشنامه هاي داروخانه و درخواست مسئولان داروخانه ها به تأييد بيمه و ديگر مسائل و مشكلاتي كه بيماران تالاسمي درگير آن هستند، بيماران را از تهيه و مصرف دارو باز مي دارند.