images

اگر کاهش شنوایی دائمی باشد یا اینکه با درمانهای طبی و جراحی معالجه نشود و یا بیمار تمایلی به جراحی نشان ندهد در چنین مواردی ممکنست بیمار از برنامه نوتوانی شنوایی سود ببرد. هدف از نوتوانی شنوایی افزایش مهارتهای ارتباطی فرد کم شنواست. وسایل توانبخشی کم شنوایان عبارتند از: آموزش شنوایی، لب خوانی گفتار درمانی استفاده از ابزار کمک شنوایی و سگهای راهنمای ناشنوایان.
در آموزش شنوایی بر مهارتهای شنیدن تاکید می شود بدین معنا که فرد کم شنوا بیشتر بر روی گوینده تمرکز می کند. لب خوانی می تواند برای پر کردن جای کلماتی که درک نشده است مفید باشد. گفتار درمانی برای ایجاد یک مکالمه کامل و جلوگیری از اختلال مهارتهای فعلی تلاش می کند.
شناسایی نوع کاهش شنوایی فرد اهمیت دارد تا نیازهای اختصاصی او به راحتی شناخ9ته شوند. برای درمان یا بهبود کاهش شنوایی هدایتی ممکنست عمل جراحی اجتناب ناپذیر باشد. با پیشرفت های اخیر در تکنولوژی کمک شنوایی، تقویت مهارتهای شنیداری در مبتلایان به کاهش شنوایی حسی- عصبی بهبود یافته است.

وسایل کمک شنوایی
تعریف ابزار کمک شنوایی: وسیله ای است که صدای گفتگو و صداهای محیطی را بوسیله یک میکروفون دریافت می کند آنها را به پیام های الکتریکی تبدیل می نماید سپس این پیام ها را تقویت نموده و به شکل سیگنال های صوتی در می آورد. اکثر وسایل کمک شنوایی که برای کاهش شنوایی حسی- عصبی در دسترس هستند، فرکانسهای پایین را ضعیف می کنند و فقط در فرکانسهای بالا، شنوایی را بهبود می بخشند.
راهنمای کلی برای بررسی نیاز بیمار به وسایل کمک شنوایی وجود کاهش شنوایی بیشتر از DB30 برای فرکانس های 500 تا 2000 هرتز در گوش بهتر می باشد. پیشرفت های تکنولوژی سبب بوجود آمدن وسایل کوچکتر و موثرتر برای بهبود شنوایی شده است. ثابت شده است که 98% از کل وسایل کمک شنوایی، امروزه به یکی از اشکال پشت گوشی، داخل گوشی یا داخل کانالی تولید می شوند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد