mpi-logo

گروهی علم را چگونگی شناخت ماهیت امور و اشیاء دانسته اند دسته ای آن را انکشاف تام تعریف کرده اند؛ برخی از پژوهندگان آن را روش وصول به کنه و حقیقت هر پدیده ای شناخته اند. سرانجام دانشمندان زمان ما به این نتیجه رسیده اند که علم یک رشته معلومات مثبت و اصولی است که دارای بنیادها و ضابطه های معتبر و قابل قبول همگان است.
ویژگیهای علم
1- علم هیچ عقیده و نظری را بدون دلایل و شواهد عینی و تحقیق منطقی نمی پذیرد. پژوهشگران و دانشمندان شک علمی را همیشه برای خود جایز می شمارند، زیرا بدون آن دستیابی به واقعیت دشوار می گردد.
2- علم فقط پدیده ها و امور عینی و واقعیات ملموس را مورد بررسی قرار می دهد. یعنی به تصورات، نیروهای مرموز و نامشخص و روح و روان که از حیطه ادراک ما خارجند نمی پردازد.
3- علم هر رویدادی را معلول علتی می داند و بر این اصل استوار است که هیچ رویداد و رفتار و کرداری بدون دلیل به وجود نمی آید.
4- علم با ارزشهای اخلاقی ارتباطی ندارد. زیرا ارزشهای اخلاقی اغلب قراردادی هستند آنچه در یک جامعه دارای ارزش اخلاقی است ممکن است در جامعه دیگر چنان ارزشی را نداشته باشد. در واقع، علم با خوب و بد، زشت و زیبا، سودبخش و زیان آور، سازنده و ویرانگر درگیر نمی شود بلکه حقیقت واقع و نفس امر را مورد بررسی قرار می دهد.
5- علم هر فرضیه نوینی را که ناقض یا مکمل نظری پیشین باشد و وضعی منطقی تر و کامل تر به وجود آورد می پذیرد و به آزمایش علمی آن فرضیه می پردازد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد