images

هر عامل محیطی را که در موجود زنده یا ارگانیزم اثر بگذارد و در آن دگرگونی یا نوعی رفتار به وجود آورد محرک می خوانند. محرکهایی که منشاء برونی دارند از قبیل نور، صوت، غذا، رنگ و بوی گلها، سرما گرما و جز اینها می باشند. اما محرک هایی که منشاء درونی دارند در اصطلاح روان شناسی به نام انگیزه معروفند مانند انگیزه های گرسنگی، تشنگی و جنسی. محرکها بیشتر عمومیت دارند و با حرف S نشان داده می شوند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد