Psychology-and-social-science3

این روش که به روش کلینیکی نیز معروف است بیشتر به توسط روان شناسان بالینی، روان پزشکان، مددکاران اجتماعی و یا مشاوران و راهنمایان تربیتی به کار می رود. غرض از این روش کسب اطلاعات و تشخیص علت می باشد. این اطلاعات از راههای مختلف مانند شرح بیمار از وضع و حال خود یا با وسیله گزارش بستگان و نزدیکان او به دست می آید. گاهی برای یافتن علت و چگونگی رفتار معینی آزمونهای روانی (تستها) یا روشهای دیگر را به کار می برند. به طور کلی در این روش مطالعه به صورت فردی انجام می گیرد. بنابراین آنچه معلول علت خاصی است کلیت ندارد و نمی توان تعمیم داد و شامل دیگران کرد. در واقع دلیل  این امر تفاوتهای فردی است. یعنی آنچه برای بهمن مهم و صادق است یا موجب ناراحتی او می شود ممکن است برای بهرام نباشد. با این همه روش بالینی یکی از متداولترین روشهایی است که در روان شناسی غیر عادی، رفتار نابهنجار و عقب ماندگیهای ذهنی و تحصیلی به کار می رود و وسیله موثری برای تشخیص و تجویز است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد