gentec

این آزمونها نخست در سال 1939 به وسیله دیوید وکسلر روان شناس معروف آمریکایی ساخته شد و چند بار در آن تجدید نظر گردید. در آزمونهای هوشی وکسلر بهره هوشی و سن عقلی را به کار نمی برند. وکسلر معتقد است هوش هر فرد را باید با همسالانش بسنجند. هوش کودکان 8 ساله، جوانان 20 ساله و بزرگسالان 40 یا 50 ساله را باید با هم سنهایشان سنجید و در این رابطه از روش پرسنتایل یا انحراف استاندارد بهره گرفت.
آزمونهای وکسلر از آسان آغاز می شود و به دشوار پایان می یابد. نتیجه ای که از این آزمونها برای هر فرد به دست می آید با افراد همسالش مقایسه می گردد و معلوم می شود که پرسنتایل او یعنی مقام و رتبه او در گروه صد نفری کجاست. به سخن دیگر چند درصد گروه رتبه ای بالاتر یا پایین تر از او دارند. البته پرسنتایل را
می توان به بهره هوشی نیز تبدیل نمود.
آزمونهای وکسلر برای کودکان و بزرگسالان از دو بخش کلامی و عملی تشکیل شده است. در آزمونهای هوش وکسلر برای کودکان 12 آزمون و برای بزرگسالان 11 آزمون منظور گردیده است. با آزمون کودکان می توان هوش افراد 5 تا 16 سال را سنجید در صورتی که آزمون بزرگسالان برای افراد 17 سال به بالا به کار می رود. برای هر آزمون گروههای سنی گوناگونی معین گردیده تا توانایی هوشی آزمودنی با همسالانش سنجیده شود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد