archive7sept-006

روان شناسان غریزه را الگوی ناآموخته رفتاری تعریف کرده اند. به عبارت دیگر غریزه رفتار پایداری است که گونه های مختلف جانوران به منظور سازگاری به طرزی یکسان و سازمان یافته از خود نشان می دهند. غریزه یا الگوی پیچیده رفتاری، به صورت یکنواخت و قالبی و بر یک روش واحد انجام می پذیرد، مانند لانه سازی و مهاجرت پرندگان و جفت گیری بسیاری از جانوران. باید گفت آن گونه فعالیتی غریزی است که دارای ویژگیهای زیر باشد:
1- وجود انگیزه برای رسیدن به یک هدف معین.
2- انجام دادن یک رشته فعالیتهای درست برای نیل به آن هدف.
3- رفتار و کردار یکسان از سوی همه افراد یک نوع.
هنگامی که جوجه مرغ از تخم بیرون می آید دانه برچیدن و جیک جیک کردن او غریزی است. زیرا حیوان ناآموخته این اعمال را انجام می دهد. در نوزادان آدمی عمل مکیدن پستان مادر و دست به دهان بردن او را
می توان غریزی نامید. ولی هر چه نوزاد بزرگتر شود از  اعمال غریزی او کاسته و بر آموخته هایش افزوده می شود. کودک در هر محیط و جامعه ای بر اثر تقلید و آموزش خود را با رفتار و کردار جامعه پسند تطبیق
می دهد. در واقع در رفتار آدمیان اعمال غریزی دیده نمی شود و آنچه که از بام تا شام انجام می دهند یک رشته رفتار و کردار یا آموخته هایی است که به خواست خانواده ها و جامعه طرح و اجرا شده است. هر چه به سوی جانوران پشت تر برویم اعمال غریزی در آنها بیشتر وجود دارد و به عکس هر چه به انسان نزدیکتر شویم از اعمال غریزی کاسته می شود و به آموخته ها  افزوده می گردد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد