images

گروهی از روان شناسان را عقیده بر این است که هیجانهای مختلف سبب دگرگونیهای بدنی متفاوت می شوند. پژوهشگران با آزمایش نشان داده اند که هیجان ترس موجب کم رنگ شدن مخاط معدی فرد می گردد و مقدار اسید آن کاهش می یابد. اما هنگام خشم معده سرخ رنگ و متورم می شود و میزان تولیدی اسید آن افزایش می یابد. با  این همه باید اعتراف کرد که هنوز نمی توان هیجانها را از روی آثار بدنی به درستی بازشناخت. در مورد اینکه هیجان موجب دگرگونیهای بدنی می گردد با آنکه دگرگونیهای بدنی سبب پدید آمدن هیجان می شوند دو نظریه با برداشتهای متفاوتی ارائه گردیده است:
1- نظریه جمیز- لنگه بیانگر آن است که نخست دگرگونیهای بدنی به وجود می آیند و هیجان ادراکی است که از این دگرگونیها حاصل می شود.
2- نظریه بارد- کنون موید آن است که هیجان و دگرگونیهای بدنی هر دو در نتیجه تحریکهای هیپوتالاموس  ایجاد می گردند.
در واقع پژوهشهای گوناگون روان شناسان نشان داده اند که این نظریه ها هنوز به طور مسلم معتبر نیستند و برای اینکه با قاطعیت علمی درباره ایجاد هیجان اظهارنظر شود باید به پژوهشهای علمی بیشتری پرداخت.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد