psychology

غالبا دیده شده است که بزهکاران و خیانتکاران بر اثر هیجان ترس و گرفتاری در شناخت خود دچار اشتباه می شوند و در چهره برخی از افراد نا آگاه و بیگناه آثار سوء ظن می خوانند و گاهی به گمان افشاء شدن رازشان مرتکب جنایاتی می گردند. این امر جنبه زیان بار هیجان را در ادراک و داوری افراد نشان می دهد. همین توهم ممکن است در کسانی ایجاد گردد که به محل تازه ای وارد می شوند و احساس خطر یا ناامنی می کنند. این احساس ترس بی علت نیست حتما عامل ترس و هیجان ناشناخته ای در این محیط بوده است که با تجربه های گذشته فرد بستگی داشته و او از وجود آن آگاه نبوده است. فقط می گوید دلم گواهی می دهد که  اینجا محل امنی نیست.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد