1051601_55406651

اگر به شیئی درخشانی مدتی خیره شوید، سپس ناگهان دیده از آن برگیرید مشاهده می کنید که حتی وقتی دیگر محرکی در کار نیست نگاره آن شیء را می بینید. این تجربه دیداری یا بصری را پس نگاره یا پس تصویر می خوانند که به آسانی می توان در آزمایشگاه روان شناسی نشان داد.
به طور کلی پس نگاره را تجربه حسی دیداری دانسته اند که حتی وجودش پس از دور ساختن محرک اصلی احساس می شود. هر چه این محرک اصلی طولانی تر باشد پس نگاره آن قوی تر خواهد بود.
در واقع پس نگاره ها عبارت از آن دسته از تحریکهای عصبی یا تکانه هایی می باشند که به وسیله یک محرک از شبکیه آغاز می گردند و تصویر آنها پس از خروج محرک از میدان دید مدت کوتاهی در شبکیه باقی
می مانند. روان شناسان این امر را بر اثر فاصله ای می دانند که میان تصویر شبکیه و انعکاس آن در دستگاه عصبی و وجدان آگاه به وجود می آید.
در پس نگاره مثبت درخشندگی و رنگ تاثر اصلی پس از اینکه شیئی را از میدان بینایی دور سازند، احساس می شود. پس نگاره های مثبت در تجربه های روزانه زیاد اتفاق نمی افتند. بهترین نمونه آن هنگامی دیده
می شود  فرد وقتی به خورشید نگاه می کند لکه های زرد مانندی در جلو چشمهایش پدید می آیند.
در پس نگاره منفی رنگ یا الگویی که مکمل تصویر اصلی است مشاهده می شود. برای نمونه اگر به سطح سیاه براق به مدت یک دقیقه خیره شوید پس نگاره به رنگ سفید یا متمایل به خاکستری دیده می شود. برای تجربه این پدیده اگر به مربعی که بر روی کاغذ قرمز روشن نقش بسته است در حدود یک دقیقه خیر شوید می توانید این امر را به طور واضح بیازمائید. سپس چشم خود را به یک زمینه خاکستری خنثی متوجه سازید. پس نگاره حاصل به رنگ متمایل به سبز ظاهر می شود. (زیرا سبز مکمل قرمز است)

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد