goosh2

منشاء تومور نورینوم آکوستیک از سلولهای پوششی(سلولهای شوان)شاخه تعادلی(وستیبولار) عصب 8 است. علت اینکه عامل به وجود آورنده آن چیست ؟ عامل به وجود آورنده آن همانند سایرتومورها شناخته شده نیست. انتخاب روش درمان برحسب بزرگی وگوچکی تومور ، محل تومور، سن بیمارو وضعیت عمومی بدن خیلی باهم فرق پیدا می کند.  پزشک معالج اگر تصمیم بروش تحت نظرگرفت در این صورت باید هر از چند گاه باید ویزیت مجدد شوید ودر فاصله زمانهائی پزشک تعین می کند جهت کنترل نیازبه عکس برداری MRI خواهد شد.

     وقتی برای بیماري تومور شنوائي تشخیص داده می شود، سئوالاتي درباره خود تومور و نيز نحوه درمان آن مطرح مي شود. تومور به خودي خود بسيار نادر است. تنها 2 تا 3 هزار مورد جديد در هر سال تشخيص داده مي شود. اين تعداد تقريباً يك در هر صد هزار نفر در سال است. آكوستيك نروما (AN) در 95 % موارد يك طرفه و حدود 5 % دو طرفه است. نوع دوطرفه آن بسيار نادر رخ مي دهد كه مرتبط با يك سندرم ارثي به نام نوروفيبرو ماتوزيس نوع دوم (NF2) مي باشد. تومور آكوستيك تومور مغزي نيست. این تومور در واقع يك تومور عصب تعادل است و نام علمی تر آن شوانوم وستیبلار می باشد.

تومور در فضاي بين مغز و گوش كه زاويه پلي مخچه ناميده مي شود، ايجاد مي شود. آكوستيك نروما جزء تومورهاي خوش خيم است اما خطر اين تومور به دليل رشد آن در فضاي حساس و فشار آوردن آن به ساختارهاي حياتي مثل اعصاب جمجمه، مغز و ساقه مغز است. شايع ترين نشانه تومور شامل کاهش شنوائي در گوش مبتلا، وزوز گوش و عدم تعادل مي باشد. براي بدست آوردن بهترين نتيجه، تشخيص صحيح به منظور انتخاب بهترين روش درمان در اين اختلال ضروري است. برای تشخیص نورینوم آکوستیک انجام ام آر آی توصیه می شود. این روش تصویر برداری نه تنها به تشخیص کمک می کند بلکه وسعت و عوارض احتمال مانند هیدروسفالی را مشخص می کند.

روش درمان:

  • جراحی: جراحی بهترین راه ازبین بردن کامل تومور می باشد. جراحی با سه رویکر ترانس لابیرنتین، رتروسیگمویید و میدل کرانیال فوسا قابل انجام است. انتخاب رویکرد جراحی با توجه به اندازه تومور، محل آن، باقیمانده شنوایی، وضعیت شنوایی گوش مقابل و تجربه جراح انتخاب می شود. در بیماران NF2 که تومور دوطرفه دارند، هم زمان با رزکسیون تومور در سمت دوم کاشت پروتز شنوایی ساقه مغز انجام می شود تا شنوایی بیمارتا حدی برگردانده شود.

  • گامانایف: نوعی رادیوتراپی است که کابردهای خاص و محدودی دارد. این روش هیچگاه نمی تواند تومور را از بین ببرد و درصورتی که تومور به رشد خود ادامه دهد، جراحی آن بسیار پر عارضه خوهد شد. به طور معمول از این روش برای درمان استفاده نمی شود.

 وقتی برای بیماري تومور شنوائي تشخیص داده می شود، سئوالاتي درباره خود تومور و نيز نحوه درمان آن مطرح مي شود. تومور به خودي خود بسيار نادر است. تنها 2 تا 3 هزار مورد جديد در هر سال تشخيص داده مي شود. اين تعداد تقريباً يك در هر صد هزار نفر در سال است. آكوستيك نروما (AN) در 95 % موارد يك طرفه و حدود 5 % دو طرفه است. نوع دوطرفه آن بسيار نادر رخ مي دهد كه مرتبط با يك سندرم ارثي به نام نوروفيبرو ماتوزيس نوع دوم (NF2) مي باشد. تومور آكوستيك تومور مغزي نيست. این تومور در واقع يك تومور عصب تعادل است و نام علمی تر آن شوانوم وستیبلار می باشد.

تومور در فضاي بين مغز و گوش كه زاويه پلي مخچه ناميده مي شود، ايجاد مي شود. آكوستيك نروما جزء تومورهاي خوش خيم است اما خطر اين تومور به دليل رشد آن در فضاي حساس و فشار آوردن آن به ساختارهاي حياتي مثل اعصاب جمجمه، مغز و ساقه مغز است. شايع ترين نشانه تومور شامل کاهش شنوائي در گوش مبتلا، وزوز گوش و عدم تعادل مي باشد. براي بدست آوردن بهترين نتيجه، تشخيص صحيح به منظور انتخاب بهترين روش درمان در اين اختلال ضروري است. برای تشخیص نورینوم آکوستیک انجام ام آر آی توصیه می شود. این روش تصویر برداری نه تنها به تشخیص کمک می کند بلکه وسعت و عوارض احتمال مانند هیدروسفالی را مشخص می کند. نمونه های زیر MRI تعدادی از بیمارانی است که توسط دکتر اصغری جراحی شده اند: