images

گاهی بر اثر تجربه مشاهده شده است که زمینه یک محرک قطعیت کامل ندارد. در چنین مواردی پدیده تغییر ادراک به وجود می آید. این امر را که در اصطلاح روان شناسی به رابطه پیکره- زمینه شناخته شده است

به صلیب کهلر معروف است در نخستین نگاه صلیب را سیاه و زمینه را سفید می بینیم. اما اگر به آن خیره شویم عکس آن نیز مشاهده می شود یعنی صلیب سفید و زمینه سیاه نمایان می گردد. اگر مدتی به این شکل خیره شوید ملاحظه می کنید که گاهی صلیب سیاه به صورت پیکر و صلیب سفید زمینه قرار می گیرد و هر چه بیشتر به آن ادامه دهید این امر به توالی مشاهده می شود.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد