images

هر موضوع یا محرکی که ادراک می شود بی شک با تجربه حسی پیشین فرد وابستگی دارد. اگر تجربه قبلی به طور مکرر رخ دهد واکنش به صورت عادت ظاهر می شود. این گفته که انسان قربانی عادت خویش است تا آنجایی از نظر علمی درست است که به پاسخهای ادراکی او مربوط شود. در حدود 90 درصد از تجربه های حسی ما از راه عادت، مبتنی بر تجربه های قبلی ادراک می گردند.

واکنش نسبت به برگه ها و نمادها

چون بسیاری از فعالیتهای روزانه ما به تجربه های قبلی بستگی دارد ما آموخته ایم که به برگه ها و نمادها پاسخ بدهیم تا به محرکهای کلی اصلی. بنابراین در اثر موارد ادراک فرآیندی است استنتاجی مبتنی بر تجربه گذشته. هنگامی که شب در آسمانن شیء متحرک و روشنی را می بینیم استنتاج می کنیم که هواپیمایی در آسمان است. به همین سان هنگامی که صدای لوله اگزوس را در پشت سر خود می شنویم بی آنکه برگردیم و نگاه کنیم استنتاج ما این است که اتومبیلی در نزدیکی ما وجود دارد.
در زندگی روزانه اغلب نسبت به برگه ها و نمادها واکنش نشان می دهیم و نتیجه گیری می کنیم. در اینجا منظور از برکه ها و نمادها عوامل یا محرکهای جزئی هستند که نموداری از یک محرک یا عامل کلی می باشند. چنانکه اغلب صدای خروس در شب دلیلی بر نزدیک بودن صبح است و پرچمی بر فراز یک ساختمان دلیلی بر ارتباط آن ساختمان با کشور مربوط به آن می باشد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد