images

معنی شناسی یا علم معنایی و بیان عبارت از ایجاد ارتباط میان ژرف ساخت و روساخت است. چون ژرف ساخت به طور مستقیم قابل مشاهده نیست به آسانی نمی توان از تشکیل معنی در جمله آگاهی یافت و اطمینان کرد که شنونده چگونه از ظاهر جمله معنی را برداشت می کند؟ به این جهت در معنی شناسی مساله بر سر ارتباط معنی با روساخت است.
دو تن از پژوهشگران آمریکایی روشهای ابتکاری خاصی را برای استنتاج ژرف ساخت از روساخت عنوان کرده اند. به اعتقاد آنان بعضی از مفهومها بر پایه مهمترین ویژگیها و وابستگیهایشان که نشانه گذار نیز نامیده می شوند در حافظه جایگزین می گردند. رهیافت آنان چنین بود که از آزمودنیها پرسشهای مختلفی می کردند و زمانی را که فرد برای یافتن معنی در ذهن خود به جست و جو می پرداخت یادداشت می کردند و بدین وسیله به تقدم و اولویت معنی پی می بردند. در زیر یک نمونه از  این پرسشها مطرح می شود.
1- آیا قناری زرد است؟
2- آیا قناری بال دارد؟
3- آیا قناری تنفس می کند؟
به طور کلی زمان لازم برای دادن پاسخ به پرسش نخست 1/1 ثانیه بود که 1 ثانیه برای خواندن پرسش و 1/0 ثانیه برای یافتن پاسخ آری و فشردن دکمه به کار می رفت.
اما برای دادن پاسخ به پرسش شماره (2) در حدود 18/1 ثانیه وقت صرف می گردید که در مقایسه با پاسخ مربوط به شماره (1) زمان لازم برای کاوش در حافظه نزدیک به دو برابر شد. به اعتقاد پژوهشگران نامبرده دلیل این امر آن است که مشخصه یا نشانه گذار زرد با قناری پیوستگی دارد و به محض شنیدن نام قناری ویژگی زردی به خاطر می آید. اما بال بیشتر با پرنده ملازمت دارد و تا بیائیم قناری را با پرنده و پرنده را با بال پیوند دهیم وقت بیشتری می خواهد و به این جهت پاسخ آن 18/0 ثانیه وقت گرفته است.
پرسش شماره (3) از شرکت کنندگان می خواست پاسخ دهند که قناری تنفس می کند یا نه. ملاحظه شد که زمان لازم برای دادن پاسخ به این پرسش در حدود 28/0 ثانیه طول کشید. چون در اینجا نیز تنفس کردن با قناری و پرنده پیوستگی مستقیم ندارد بلکه با حیوان که در پایه یا مرتبه سوم است مربوط می شود. به همین سبب زمان لازم برای دادن پاسخ سه برابر شده است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد