index

در آزمایشهای پاولوف پس از اینکه تعمیم محرک به وجود آمد، یعنی سگ که با مترونوم 120 ضربه ای شرطی شده بود با مترونوم 80 ضربه ای هم همان واکنش را نشان می داد و تراوش بزاق می کرد. اما اومترونوم 80 ضربه ای را چندین بار با گوشت همراه نکرد فقط مترونوم 120 ضربه ای را با گوشت همراه نمود. رفته رفته پس از چند بار آزمایش تراوش بزاق حیوان در برابر مترونوم 80 ضربه ای به کلی قطع شد و فقط با مترونوم 120
ضربه ای تراوش بزاق می کرد. پاولوف این پدیده را تخصیص محرک نامید.
برای بسیاری از افراد اتفاق افتاده است که در کوچه بین صدای پای رهگذران، صدای پای آشنا را تشخیصمی دهند و در را به رویشان باز می کنند. در اینجا صدای پای آشنا نمونه دیگری از تخصیص محرک است. زیرا میان صدای پاهای مختلف آن را تشخیص داده است.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد