images

اسکینر عوامل تقویتی را به تقویت کننده ها یا تقویت نخستین و ثانوی تقسیم می کند. منظور از تقویت کننده های نخستین آنهایی هستند که به طور مستقیم در رفع نیاز ارگانیزم به کار می روند مانند غذا، آب، اکسیژن. اما تقویت کننده های ثانوی به عواملی گفته می شود که خود به طور مستقیم برای رفع نیازهای موجود زنده به کار نمی روند بلکه وسیله هایی برای ارضاء نیازها می باشند مانند پول، کوپن، ژتون، نمره، تحسین و تشویق، ارتقاء درجه یا مرتبه و مانند اینها.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد