psychology-300x226

رفتار ممکن است به طور متوالی یا متناوب تقویت گردد. بدین معنی که رفتار را پس از هر بار وقوع یا چندین بار وقوع فقط یکبار تقویت نمود. روان شناسان معتقدند که تقویت متناوب بیش از تقویت متوالی سبب دوام و پایندگی رفتار می شود. مانند ماهیگیری که هر روز ساعتها چندین بار قلاب خود را در آب می اندازد تا بتواند ماهی بگیرد. اسکینر و شاگردانش چهار نوع برنامه تقویتی مطرح کرده اند که به اختصار هر یک را شرح
می دهیم:

برنامه نسبی ثابت
تقویت مداوم نمونه ای از برنامه تقویتی ثابت است. در این برنامه آزمودنیها پس از دادن چند پاسخ معین مثلا هر پنج پاسخ، پاداش دریافت می کنند. منظور از تقویت مداوم یا مستمر پاداش دادن به هر پاسخ درست است. مزیت این برنامه آن است که موجود زنده زودتر از برنامه های دیگر شرطی می شود.
برنامه نسبی متغیر
در این برنامه ریزی تقویتی موجود زنده برای مثال می تواند در سومین، هفتمین، دوازدهمین پاسخ، یا بر حسب هر ترتیب دیگری پاداش دریافت دارد. این برنامه با بالاترین بازده کار ارتباط پیدا می کند.
برنامه فاصله دار ثابت
آزمودنی پس از هر دوره زمانی ثابت مانند هر 15 ثانیه که پاسخ درستی بدهد پاداش دریافت می دارد.
برنامه فاصله دار متغیر
در این نوع برنامه موجود زنده یا آزمودنی در زمانهای متفاوت مثلا در سومین، هفتمین یا پانزدهمین ثانیه پاداش دریافت می کند.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد