images

مهمترین کاربرد شرطی شدن عامل طرح و تنظیم آموزش برنامه ای و ماشینهای آموزشی است. آموزش برنامه ای با توجه به تفاوتهای فردی شاگردان از نظریه ها و پژوهشهای یادگیری ناشی شده است. به عقیده اسکینر رفتاری که باید آموخته شود می تواند در کنترل محرکهای کلامی و غیر کلامی واقع شود. این کار به وسیله ماشینهای آموزشی بهتر انجام می گیرد.
برنامه ماشینهای آموزشی به طور کلی شامل یک رشته اطلاعاتی است که در چهارچوب یا قالبهای مشخصی انجام می گردد. برنامه به صورتهای گوناگون مانند کتاب، جزوه، نوار ضبط، یک دسته ورق، یک ماشین ساده یا ماشنهای مجهز الکترونیکی ارائه می شود. این دستگاهها کارهای کم و بیش مشابهی را انجام می دهند. هر ماشین آموزشی دارای روزنه یا دریچه ای است که از درون آن پرسشهای مربوط و مشخصی پدیدار می شود. دریچه دیگری نیز وجود دارد که شاگرد پاسخ خود را بر روی نوار موجود می نویسد و در دریچه یا شکاف سوم با کنار زدن سرپوش آن پاسخ درست را دریافت می دارد. در برخی از ماشینها هنگامی که شاگرد اقدام به آموختن قالب دیگری می کند پاسخ درست چهارچوب پیشین خود به خود نمایان می گردد. شاگرد پاسخ خود را با پاسخی که دستگاه در اختیارش می گذارد تطبیق می دهد و به درستی یا نادرستی آن پی می برد. وقتی یک قالب یا واحد معلوماتی به خوبی آموخته شد ماشین به یادگیرنده اجازه می دهد که به واحد بعدی بپردازد.

این مطلب اختصاصی سایت دکتر سلام می باشد استفاده از آن فقط با ذکر منبع مجاز می باشد