index

علاوه بر قانونهای یادگیری یکی دیگر از راههای آموختن و به یاد آوردن مطالب آموزشی کاربرد شیوه های به یاد سپاری است. منظور از شیوه های به یاد سپاری پیش بینی روشی برای ربط دادن مطالب بی ارتباط به یکدیگر است و به راههای گوناگونی انجام می شود.
یک راه برداشتن حروف اول واژه های حفظ کردنی و ساختن یک واژه جدید یا یک عبارت از آنهاست. شاگردانی که می خواهند نمکها یا سولفاتهای رسوب کننده را که سولفات باریوم، سولفات کلسیم و سولفات سرب می باشند حفظ کنند و بتوانند زود به خاطر آورند واژه بکس (نمکهای باریوم، کلسیم و سرب) را که مجموعه ای از حروف اول آنهاست به کار می برند. همچنین در زبان عربی برای ساختن فعل مضارع پس از تغییر حرکات در فعل ماضی حروف «اتین» را به اول آن فعل می افزایند یا لفظ «کاسکاز» را می توان برای به یاد آوردن رودخانه های  ایران که عبارتند از کارون- ارس- سفیدرود- کوچه- اترک و زاینده رود به خاطر سپرد.
یکی دیگر از شیوه های به یاد سپردن مطالب به کار بردن شعر است که به واسطه وزن و آهنگ واژه ها عامل موثری برای یادگیری و یادآوری به شمار می آید. نصاب الصییان، بنا به اصل مجاورت، واژه های عربی را همراه با واژه های فارسی به صورت شعر تنظیم کرده است، مانند:
سماء آسمان، ارض و غبراء زمین                   محل و مکان و معان است جای
همچنین با حفظ این رباعی می توان ترتیب ماههای قمری را به خاطر سپرد:
زمحرم چو گذشتی بودت ماه صفر            دو ربیع و دو جمادی ز پی یکدیگر
رجب است از پی شعبان رمضان و شوال           پس به ذیقعده و ذی الحجه بکن نیک نظر
اما باید توجه داشت که این شیوه های یادآوری دارای محدودیتهایی می باشند. موثرترین روش برای یادگیری و یادآوری برانگیختن علاقه و کنجکاوی یادگیرندگان است. زیرا تا علاقه و کنجکاوی در ار نباشد شاگردان برای آموختن و به خاطر سپردن مطالب کوشش و فعالیتی نخواهند کرد.